Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

Zápis na štúdium 2020


Zápis na štúdium sa uskutoční v dňoch 21.5.2020 – 22.5.2020 od 8:00 -13:00  podľa časového harmonogramu, ktorý dostanú uchádzači po skončení prijímacieho konania.

Každý uchádzač, ktorý splní podmienky prijatia má právo zapísať sa na štúdium. V deň zápisu je potrebné uhradiť zápisný poplatok a zároveň budú úspešným uchádzačom vydané rozhodnutia o prijatí do vlastných rúk. Zaplatený zápisný poplatok sa nevracia. V prípade že sa nemôžete s akýchkoľvek vážnych dôvodov zúčastniť zápisu, je potrebné kontaktovať školu mailom , alebo telefonicky v uvedenom čase a  oznámiť náhradný termín.

 

Na zápis je potrebné si priniesť:

1. Občiansky preukaz, resp. rodný list*
2. Zápisný lístok (vydáva základná škola, v zmysle §68, ods.3) zákona č.245/2008Z.z.), alebo potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium
3. Zápisný poplatok pre školský rok 2020/2021 vo výške 300€
4. Modré pero
5. Osobný dotazník najlepšie s fotografiou – vyplnený (zverejnený v časti dokumenty na stiahnutie  -  www.bilingvalne-gymnazium.sk)

*Dôležité upozornenie: Ak má uchádzač menej ako 15 rokov veku najneskôr v deň konania zápisu, musí sa dostaviť so zákonným zástupcom.

 

Neúčasť  na  zápise:
Uchádzač, ktorý sa nezúčastní na zápise, stráca poradie v zozname prijatých uchádzačov a jeho miesto bude posunuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý splnil podmienky prijatia na štúdium. V prípade, že po vykonaní zápisu všetkých úspešných uchádzačov zostane voľné miesto, môže byť zapísaný aj uchádzač, ktorý sa v riadnom termíne zápisu nezapísal. 
V prípade, že sa uchádzač nemôže dostaviť na zápis, môže splnomocniť tretiu osobu pre vykonanie zápisu, takéto splnomocnenie musí byť úradne overené.

 

Pri osobnom zápise je potrebné dodržať  hygienické pokyny:

  1. každý zúčastnený musí byť chránený rúškom
  2. pri vstupe do budovy absolvuje dezinfekciu
  3. musí používať vlastné písacie potreby
  4. obmedzí osobný kontakt, vrátane podávania rúk
  5. vyvaruje sa dotykov tváre a rúška rukami

Žiadame  Vás,  aby ste na zápis prišli v presne stanovený čas , ktorý dostanete mailom a s minimálnym doprovodom.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Vedenie školyPowered by Quick.Cart