Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

Zápis do vyššieho ročníka

Číslo účtu pre úhradu zápisného SK76 0900 0000 0051 2191 8056. Slovenská sporiteľňa, BIC/SWIFT: GIBASKBX
Uhradené zápisné sa nevracia. 

Gymnázium:
Všetci žiaci školy sú povinní zapísať sa na štúdium na ďalší školský rok najneskôr do 30.6. pred rokom, na ktorý sa zapisujú. Zapísať sa môžu len žiaci, ktorí majú uhradené zápisné za predchádzajúci rok a tiež všetky ostatné poplatky. (stratené učebnice, poškodený majetok, poistné a pod.).
Žiaci, ktorí sa do uvedeného termínu nezapíšu a majú záujem študovať aj naďalej na škole, uhradia sumu 30€ za každý začatý mesiac omeškania.

Na zápis je potrebné priniesť:
1. Zápisný poplatok 300€. (prípadne potvrdenie o bankovom prevode)
2. Výkaz o štúdiu na strednej škole.
3. Prípadne ostatné nezaplatené poplatky.Osoba zodpovedná za výber zápisného: Elena Krpelanová
 
Zaplatené zápisné sa nevracia. 
Powered by Quick.Cart