Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

Vzdelávacie podmienky

 
Na škole pôsobia kvalifikovaný zamestnanci, ktorý na jednotlivých vyučovacích hodinách vytvárajú bezstresové a tvorivé prostredie. Škola vzhľadom na specifikum jednotlivých odborov úzko spolupracuje s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, s Regionálnym úradok verejného zdravotníctva, odborom životného prostredia, s podnikateľskými subjektmi, ktorí zabezpečujú pre žiakov odborné stáže, odbornú prax v teréne, ako aj prístup do laboratórií.Vyučovanie je zabezpečené nasledovne:

 • kmeňové učebne, nadštandardne vybavené materálovo technickým zariadením,
 • kompletne vybavená učebňa výpočtovej techniky,
 • odborná učebňa cudzích jazykov,
 • sklad učebných pomôcok,
 • priestory pre vedenie školy /kancelária riaditeľa, zborovňa../,
 • krytá plaváreň,
 • zimný štadión.

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu škola organizuje:

 • exkurzie,
 • besedy,
 • odborné prednášky pre študentov k preberanej problematike,
 • olympiády v rámci jednotlivých predmetov,
 • športové súťaže,
 • návštevy kultúrnych podujatí,
 • krúžková činnosť,
 • lyžiarske zájazdy,
 • poznávacie zájazdy doma a v zahraničí.
Powered by Quick.Cart