Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

Učebný plán

Odbor:  7902J - gymnázium

Zameranie: 74 - bilingválne štúdium

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk a anglický jazyk

 

Informácie o štúdiu: 

V roku 2010 bolo zriadené naše bilingválne slovensko-anglické gymnázium.  Toto štúdium je realizované novým spôsobom, ktorý umožňuje štúdium v anglickom jazyku aj žiakom, ktorí sa tento jazyk na základnej škole neučili. Štúdium je päťročné, pričom prvý rok je určený na výuku anglického jazyka formou čítania, konverzácií s lektorom, samotnej gramatiky a pod. Po tomto ročníku získajú študenti rovnaký základ v anglickom jazyku a následné štyri roky prebieha vyučovanie kľúčových predmetov v anglickom jazyku. Hlavnou výhodou štúdia v anglickom jazyku je, že študenti získajú znalosť cudzieho jazyka na takej úrovni, na ktorú by sa štandardnou výučbou v slovenskom jazyku nedostali.  Štúdium je určené rovnako pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ, čo dáva ôsmakom možnosť vyhnúť sa stresu pri prijímačkách na strednú školu v deviatom ročníku a aj napriek päťročnému štúdiu, nebudú mať dlhšiu školskú dochádzku k získaniu maturity. Ôsmaci sa  zároveň už nezúčastňujú ani testovania deviatakov Monitor 9.

 

Učebný plán:

 

Škola

Súkromné bilingválne gymnázium,

Bystrická cesta 174/5, Ružomberok

Kód a názov  ŠVP

Štátny vzdelávací program pre gymnáziá

Kód a názov študijného odboru

7902 J 74 - gymnázium, bilingválne štúdium

Stupeň vzdelania

úplné stredné všeobecné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

5 rokov

Forma štúdia

Denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk a anglický jazyk

Kategórie, vzdelávacie oblasti a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

5.

Spolu

 

POVINNÉ PREDMETY

34

34

33

19

16

136

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

-

12

Anglický jazyk

5

3

3

3

3

17

Anglická gramatika

3

2

2

2

2

11

Nemecký / Ruský jazyk

2

2

2

2

2

10

Anglická konverzácia

2

1

1

1

1

6

Britská a Americká literatúra

-

-

-

2

2

4

Teória poznávania

1

1

2

2

2

8

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

4

4

-

-

12

Informatika

1

1

1

-

-

3

Človek a príroda

Fyzika

2

2

2

-

-

6

Chémia

2

2

1

-

-

5

Biológia

2

1

3

-

-

6

Človek a spoločnosť

Dejepis

-

3

3

-

-

6

Geografia

2

2

-

-

-

4

Občianska náuka

-

2

2

-

-

4

Aplikovaná ekonómia

2

2

-

-

-

4

Právo

-

-

-

2

2

4

Umenie a kultúra

Umenie a kultúra

-

-

2

-

-

2

Človek a hodnoty

Etická / Náboženská výchova

1

1

-

-

-

2

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

10

 

VOLITEĽNÉ PREDMETY

0

0

0

8

8

16

Odborný jazykový seminár

-

-

-

4

4

8

Cvičenia a seminár z matematiky

-

-

-

4

4

8

Cvičenia a seminár z informatiky

-

-

-

4

4

8

Cvičenia a seminár z fyziky

-

-

-

4

4

8

Cvičenia a seminár z chémie

-

-

-

4

4

8

Cvičenia a seminár z biológie

-

-

-

4

4

8

Cvičenia a seminár z dejepisu

-

-

-

4

4

8

Cvičenia a seminár z geografie

-

-

-

4

4

8

Cvičenia a seminár z občianskej náuky

-

-

-

4

4

8

Cvičenia a seminár z ekonomiky

-

-

-

4

4

8

Cvičenia a seminár z práva

-

-

-

4

4

8

 

Celkom za štúdium

34

34

33

27

24

152


Poznámky školy k učebnému plánu:

 

 1. Žiak si volí prvom ročníku štúdia jednu vyučovaciu hodinu medzi etickou a náboženskou výchovou. Rovnako aj v druhom ročníku štúdia.
 2. Žiak si volí prednostne nemecký jazyk, ale v prípade, že sa počet uchádzačov o iný jazyk zvýši na 8, môže byť vyučovaný aj ruský jazyk.
 3. Z  voliteľných predmetov si žiak volí v treťom ročníku pre štvrtý ročník štúdia dva predmety (2x4h) a vo štvrtom ročníku si volí pre piaty ročník štúdia dva povinne voliteľné predmety (2x4h), pričom seminár si môže zvoliť, len po absolvovaní vstupného testu, ak ho vyučujúci určí vzhľadom na obsah učiva predtým nadväzujúcich predmetov.  
 4. Žiak si má zvoliť spomedzi voliteľných predmetov tak, aby spolu vo štvrtom a piatom ročníku mal aspoň 12 vyučovacích hodín voliteľných predmetov vyučovaných bilingválne.
 5. Povinne voliteľné predmety sa spravidla vyučujú v dvojhodinových blokoch a v jednej samostatnej vyučovacej hodiny, rovnako  vo štvrtom aj piatom ročníku štúdia.
 6. Trieda sa delí na predmete Právo na každej vyučovacej hodine.
 7. Účelové cvičenia sa organizujú pre žiakov prvého a druhého ročníka štúdia, vždy jeden deň v každom polroku v trvaní najmenej 6 vyučovacích hodín. Pričom na každých 15 žiakov je potrebný jeden dozerajúci vyučujúci.
 8. Kurz pohybových aktivít sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu pre žiakov prvého a druhého ročníka spravidla vo februári, vždy v trvaní 5 bežných vyučovacích dní, v trvaní najmenej 6 vyučovacích hodín v jednom dni. Pričom na každých 15 žiakov je potrebný jeden dozerajúci vyučujúci Pričom na každých 15 žiakov je potrebný jeden inštruktor.
 9. Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje pre žiakov tretieho ročníka štúdia, vždy tri súvislé dni v druhom polroku v trvaní najmenej 6 vyučovacích hodín v jednom dni.
 10. Učebné osnovy predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Nemecký a Ruský jazyk (úroveň B1), Dejepis, Matematika, Informatika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia, Umenie a kultúra, Etická a náboženská výchova, Telesná a športová výchova sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre tieto predmety.
 11. Učebné osnovy predmetov Britská a Americká literatúra, Teória poznávania, Fyzika, Občianska náuka, Aplikovaná ekonómia, Právo sú vytvorené, doplnené a upravené v zmysle vzdelávacích štandardov ŠVP do učebných osnov ŠkVP s použitím disponibilných hodín.
 12. Predmet (druhý vyučovací jazyk – anglický jazyk) ŠVP, je rozšírený o 12 disponibilných hodín, pre účely rozsiahleho prehĺbenia produktívnej komunikačnej kompetencie, ústneho prejavu a prehĺbenie gramatickej kompetencie jazyka. Predpísaný predmet bol preto kompetenčne rozdelený na tri samostatné predmety „Anglický jazyk, Anglická gramatika, Anglická konverzácia“, ktoré spoločne tvoria rozšírený a prehĺbený vzdelávací štandard ŠVP.
 13. Laboratórna časť predmetu Biológia, sa vyučuje podľa harmonogramu v spolupráci s externým laboratóriom Katolíckej univerzity v Ružomberku.
 14. V prvom celom vyučovacom týždni sa pre žiakov prvého ročníka organizuje zážitková forma vyučovania mimo školy s názvom „BasicCamp“.
 15. Voliteľné predmety štvrtého a piateho ročníka sa môžu vyučovať zážitkovou formou mimo priestorov školy.
 16. Konzultačné hodiny v trvaní 60 minút za týždeň, si jednotliví vyučujúci určujú po svojej poslednej vyučovacej hodine najneskôr však o 14:00.
 17. Žiak je povinný predložiť návrh na oslobodenie od TSV triednemu učiteľovi najneskôr v prvom vyučovacom týždni školského roka, prípadne bezodkladne, ak takáto situácia nastane počas školského roka.
 18. Žiak má právo byť na začiatku školského roka oboznámený s výkonovým štandardom predmetu a tiež so spôsobom hodnotenia klasifikácie predmetu, príslušným vyučujúcim.
 19. Triednická hodina sa organizuje spravidla jedenkrát za dva týždne, podľa plánu práce triedneho učiteľa, po skončení vyučovania triedy podľa rozvrhu hodín. Triednickú hodinu môže učiteľ zorganizovať mimoriadne aj počas vyučovania, po súhlase riaditeľa školy.

 

Powered by Quick.Cart