Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

Štátne jazykové skúšky

Organizácia štátnych jazykových skúšok

Štúdium môže byť ukončené štátnou jazykovou skúškou základnou (B2) alebo všeobecnou (C2). Štátna jazyková skúška sa vykonáva podľa vyhlášky a skúšobného poriadku, ktorý vydáva MŠ SR. Priebeh a hodnotenie štátnych jazykových skúšok sa riadia skúšobným poriadkom, vydaným Ministerstvo školstva SR. O úspešne vykonanej skúške škola vydáva vysvedčenie.

Maturanti bilingválnych bilingválneho gymnázia dostanú vysvedčenia o štátnej jazykovej skúške, ak zmaturujú podľa kritérií určených riaditeľom jazykovej školy.  

 


 

Zmena obsahu štátnic

Zmenou prešli literárne témy všeobecnej štátnej jazykovej skúšky, teda uchádzač musí v prihláške o  štátnu jazykovú skúšku všeobecnú s uviesť 6 prečítaných literárnych diel v danom jazyku.
Pri štúdiu jednotlivých tém k ústnej časti štátnice je potrebné vybrať si z uvedeného zoznamu ľubovoľných 6 diel. Povinnosťou uchádzača pri príprave literárnej témy je prečítať si týchto zvolených 6 diel, vedieť o nich rozprávať, pripraviť si životopis ich autorov, spomenúť jeho ďalšie diela a konkretizovať historické pozadie a literárne obdobie, v ktorom autor žil a tvoril. Počas skúšky si skúšajúci podľa zoznamu na prihláške každého uchádzača vyberú dielo, o ktorom budú diskutovať a z ktorého bude uchádzač hodnotený.
Ak sa uchádzač nepripraví na literárnu tému, na skúšky môže byť ohodnotený stupňom „nevyhovel“.   

 


 

ZÁKLADNÁ ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA

 

 

Obsah základnej štátnice

Písomná časť:

  1. počúvanie s porozumením cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu minimálne 2×2 až 3 minúty (150 až 200 slov) alebo diktát s prekladom
  2. čítanie s porozumením (500 až 600 slov)
  3. preklad do cudzieho jazyka v rozsahu asi 100 plnovýznamových slov
  4. voľný písomný prejav na zadanú tému (esej) v cudzom jazyku v celkovom rozsahu minimálne 180 až 220 slov

Na vypracovanie písomnej časti sa určuje čas 4 hodiny. Slovník možno používať len pri preklade do cudzieho jazyka a pri voľnom písomnom prejave. Povolené sú len knižné slovníky.

Ústna časť:Konverzačná otázka a reálie. Skúška trvá asi 15-20 minút. Ku konverzačnej téme dostane skúšaný pracovný list. 

 

Jazyková úroveň

Stredný stupeň: Úroveň B2; zodpovedá absolventovi základnej štátnej jazykovej skúšky

280 – 300 vyučovacích hodínovláda asi 3000 lexikálnych jednotiek 

 

Komunikačné zručnosti žiaka

Počúvanie s porozumením:-         porozumie prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke-         rozumie špecifickým informáciám a dokáže zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíši podstatné -         informácie od nepodstatných, rozlíši hovoriacich, ich stanoviská-         rozumie prejavom informatívneho charakteru s konkrétnou i abstraktnou tematikou-         rozumie autentických rozhovorom: telefonický rozhovor, interview-         rozumie podstatným informáciám v obsahovo a jazykovo náročnejších prednáškach, referátoch a diskusiách rozumie podstatným informáciám v rozhlasových a televíznych správach

Čítanie s porozumením:-         vyhľadá špecifické i detailné informácie v rôznych textoch-         rozlišuje v texte zámer, postoj a pocity autora, odhadne význam neznámych slov  náročnejšom texte-         rozumie korešpondenčné texty formálneho a neformálneho charakteru-         rozumie pracovným návodom a prospektom-         porozumie textom z masovokomunikačných prostriedkov porozumie literárnym textom, napr. krátkej próze

Písomný prejav:-         zostaví osnovu, konspekt, anotáciu textu-         napíše oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie-         opíše osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, udalosť-         napíše obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list i úradný list: žiadosť, sťažnosť, správu, inzerát
napíše niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program rokovania
-         napíše vlastný životopis-         napíše obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar (príbeh, rozprávanie)vyjadrí písomne vlastný názor a pocity

Ústny prejav:-         spontánne reaguje v rôznych situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne-         vedie, preruší a nadviaže rozhovor, reaguje na partnerove repliky-         interpretuje a odovzdáva informácie-         vyjadruje sa plynulo a správne k všeobecným témam-         opíše osoby, predmet, situácie, činnosti a udalosti-         tvorí príbehy-         interpretuje obsah filmu, knihy, vyjadrí svoj postoj k nim-         opíše obrázky, mapy, grafy, porovná ich 


Témy na ústnu časť základnej ŠJS z anglického jazyka

1.     a/ Family
b/ Some Facts about Canada

2.     a/ Mass Media, Source of Information, Education and Entertainment
b/ Some Facts about Britain

3.     a/ Hobbies, Leisure Activities
b/ London
4.     a/ Shopping, Supermarkets, Department Stores
b/ Some Facts about Australia

5.     a/ Holidays
b/ Some Facts about Ireland

6.     a/ Jobs, My Work
b/ Some Facts about the USA

7.     a/ Travelling, Means of Transport
b/ New York

8.     a/ Food, Hotels, Restaurants
b/ Bratislava

9.     a/ Human Body, Diseases, At the Doctor`s
b/ The Town I Like Best of All

10.   a/ Fashion and Garments
b/ Some Facts about Slovakia

11.   a/ CV
b/ Washington

12.   a/ Dating, Engagement, Wedding and Other Customs
b/ New Zealand

13.   a/ Country Life and City Life
b/ Education in Slovakia

14.   a/ Sports
b/ Education in Great Britain

15.   a/ Ways of Communication
b/ The Most Important English Towns
   

 


VŠEOBECNÁ ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA

 

Obsah všeobecnej štátnicePísomná časť:

  1. počúvanie s porozumením cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu minimálne 2×3 až 4 minúty alebo diktát s prekladom
  2. čítanie s porozumením (600 až 800 slov)
  3. preklad do cudzieho jazyka – náročný autentický preklad v rozsahu 100 plnovýznamových slov
  4. voľný písomný prejav na zadanú tému (esej) v cudzom jazyku v celkovom rozsahu minimálne 300 slov

Na vypracovanie písomnej časti sa určuje čas 4 hodiny. Slovník možno používať len pri preklade do cudzieho jazyka a pri voľnom písomnom prejave. Povolené sú len knižné slovníky.Ústna časť:Literatúra, reálie, konverzačná téma. Skúška trvá asi 30 minút. Ku konverzačnej téme dostane skúšaný pracovný list. Jazyková úroveňVyšší stupeň: Úroveň C1; zodpovedá absolventovi všeobecnej štátnej jazykovej skúšky280 300 hodínovláda 4000 6000 lexikálnych jednotiek Komunikačné zručnosti

Počúvanie s porozumením:-         rozumie akémukoľvek druhu hovoreného prejavu bez ťažkostí-         rozumie širokej škole idiomatických a hovorových výrazov-         rozumie odbornej prednáške a prezentácii-         rozumie konkrétnym informáciám z verejných hlásení

Čítanie s porozumením:-         rozumie a kriticky interpretuje všetky formy písomného prejavu vrátane abstraktných textov-         rozumie akejkoľvek korešpondencii s istou prácou so slovníkom

Písomný prejav:-         Dokáže písať o zložitých predmetoch v liste, referáte, správe a zdôrazniť, čo pokladá za najdôležitejšie-         Dokáže sa jasne vyjadriť, dobre usporiadať text a odborne vyjadriť svoje stanovisko-         Dokáže napísať zhrnutie a recenzie o odborných prácach alebo literárnych dielach

Ústny prejav:-         sa vyjadruje plynulo, spontánne, využíva jazyk účinne pre spoločenské a profesijné účely-         zúčastní sa bez námahy na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii-         dobre ovláda idiomatické a hovorové výrazy jasne a podrobne opíše zložité témy 

 

Témy na ústnu časť všeobecnej ŠJS z anglického jazyka

1.     a/ The System of the British Government
b/ Theatres, Cinemas, Concerts, Cultural Relations with Other Countries 

2.     a/ Education in Great Britain
b/ Holidays, Travelling

3.     a/ Pollution, Environmental Problems
b/ Ireland

4.     a/ The Geography of the U.S.A
b/ Shopping, Family Budget

5.     a/ The Geography of Great Britain
b/ Human Body, Diseases, At the Doctor`s

6.     a/ The System of Government in the U.S.A
b/ Sports in Slovakia, Great Britain, the U.S.A

7.     a/ The History of Great Britain
b/ Spas in Slovakia

8.     a/ London
b/ Means of Transport

9.     a/ The Geography of Australia
b/ Mass Media – Radio, Television

10.  a/ The History of the U.S.A
b/ Family, Family Life, Human Relations

11.  a/ Bratislava and Other Slovak Towns
b/ Ways of Communication

12.  a/ The Geography of Canada
b/ Hotel Services, Restaurants, Eating Out

13.  a/ Social Security System, Old Age, Pensions
b/ The Natural Beauties in Slovakia, Tourist Industry

14.  a/ New York, Washington and Other American Towns
b/ Problems of Big Towns, Criminality, Drugs and Alcoholism

15.  a/ New Zealand
b/ Getting a Job, Problems of Unemployment

16.  a/ My Home Town
b/ Pleasures of Gardening

17.  a/ The System of Education in Slovakia, Private Education
b/ Food, Nutrition, Eating Habits, Vegetarianism and Other Diets

18.  a/ The Geography of Slovakia
b/ Necessity of Studying Foreign Languages

19.  a/ Housing in Slovakia and Great Britain
b/ Fashion

20.  a/ Holidays and Other Notable Days in English Speaking Countries
b/ The Modern-Day Life, Science and Technology
  

 


 

Povinná literatúra (najmenej 6 diel)

ZOZNAM LITERÁRNYCH DIEL ANGLICÝCH A AMERICKÝCH AUTOROV Anglická literatúra

1.     Geoffrey Chaucer: Canterburské poviedky (Canterbury Tales)

2.     William Shekespeare: Hamlet, Skrotenie zlej ženy (Hamlet, The Taming of the Shrew)

3.     Daniel Defoe: Robinson Crusoe

4.     Jane Austen: Pýcha a predsudok (Pride and Prejudice)

5.     Charlotte Brontë: Jana Eyrová (Jane Eyre) / Emily Brontë: Búrlivé výšiny (Wuthering Heights)

6.     George Gordon Lord Byron: Childe Harold's Pilgrimage

7.     Charles Dickens: Oliver Twist

8.     Oscar Wilde: Obraz Doriana Graya (The Picture of Dorian Gray)

9.     George Bernard Shaw: Pygmalion

10.  George Orwell: Farma zvierat (Animal Farm), 1984

11.  Graham Greene: Moc a sláva The Power and the Glory 

 

Americká literatúra

1.     Nathaniel Hawthorne: Šarlátové písmeno (The Scarlet Letter)

2.     Edgar Allan Poe: Jama a kyvadlo (The Pit and the Pendulum)

3.     Herman Melville: Moby Dick

4.     Mark Twain: Dobrodružstvá Huckleberryho Finna (Adventures of Huckleberry Finn)

5.     Jack London: Volanie divočiny (The Call of the Wild)

6.     Theodore Dreiser: Americká tragédia (An American Tragedy)

7.     Francis Scott Fitzgerald: Veľký Gatsby (The Great Gatsby)

8.     Ernest Hemingway: Zbohom zbraniam ( A Farewell to Arms)

9.     John Steinbeck: Na východ od raja (East of Eden)

10.  Joseph Heller: Hlava 22 (Catch 22)

11.  William Styron: Sofiina voľba ( Sophie's Choice)

12.  Jerome David Salinger: Kto chytá v žite (The Catcher in the Rye)

13.  Jack Kerouac: Na ceste (On the Road)

14.  Ken Kesey: Bol som dlho preč (One Flew Over the Cuckoo's Nest) 

 

Ku každému autorovi charakterizujte bližšie:
a/ literárne obdobie
b/ životopis
c/ ďalšie diela
d/ vybrané prečítané dielo

Powered by Quick.Cart