Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

ŠkVP školy podnikania

Riaditeľ školy je povinný zverejniť školský vzdelávací program - ŠkVP na verejne prístupnom mieste v zmysle §7, ods.9 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Škola dáva týmto verejnosti na vedomie, že ŠkVP (v celom rozsanu, t.j. §7, ods.4, zákona č.245/2008Z.z.)  je prístupný na požiadanie v kancelárií školy v mieste sídla školy, t.j. adresa: Nemocničná 2, Dolný Kubín 02601 a to v čase hodín určených pre styk s verejnosťou.

Powered by Quick.Cart