Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

Projekty školy

NÁRODNÉ PROJEKTY


1. Národný projekt: ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA

ITMS: 26110130546 Poskytovateľ: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

 

Cieľ projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Strategickým cieľomnárodného projektu je inovovať a realizovať systém meraní na úrovniškoly a na národnej úrovni v rámci nižšieho sekundárneho (ISCED 2) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3). Projekt umožní hodnotiť kvalitu vzdelávania, monitorovať vývoj vzdelávania na základných a stredných školách a ovplyvňovať strategické rozhodnutia v oblasti vzdelávacej politiky. Súčasne má národný projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na Slovensku v oblasti kľúčových kompetencií, budovať potenciál pedagógov realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací program.


 

Materiálny prínos pre školu

 


 2.  Národný projekt: AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE

ITMS: 26120130025 Poskytovateľ: Metodicko-pedagogické centrum

 

Cieľ projektu: Projekt AMV sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami. Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si posilnia kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali využívať v prospech formovania základných hodnôt detí a mládeže, posilnenia mediálnej gramotnosti a znižovania výchovných problémov.


 

Materiálny prínos pre školu: Interaktívna tabuľa HITACHI, projektor HITACHI

 


3.  Národný projekt: ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA

ITMS: 21110120046 Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu.


 

Materiálny prínos pre školu: 20 ks tablet Samsung Galaxy Note 10.1, obaly na tablety, Interaktívna tabuľa ActivBoard, projektor EPSON, Notebook Lenovo, WiFi router D-Link

 


4.  Národný projekt: MODERNÉ VZDELÁVANIE - DIGITÁLNE VZDELÁVANIE PRE VŠEOBECNO-VZDELÁVACIE PREDMETY 1

ITMS: 26110130582 Poskytovateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

 

Cieľ projektu: Inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Transformácia výchovno-vzdelávacieho procesu na slovenských základných a stredných školách umožní učiteľom flexibilne používať digitalizovaný obsah učiva a viesť hodiny vysoko interaktívnou formou. Učitelia sa zároveň aktívne podieľajú na tvorbe digitálneho obsahu predmetov, čím zhodnocujú a uchovávajú svoje praktické skúsenosti a zručnosti. Poslaním základných a stredných škôl je tiež formovať plnohodnotné osobnosti, schopné samostatného myslenia, pripravené stať sa zodpovednými a aktívnymi členmi občianskej spoločnosti. Deti a mládež majú potenciál byť hnacím motorom jej rozvoja. Z hľadiska strategického významu krajiny má vzdelávanie napĺňať aj ekonomické priority, ktoré sa v súčasnosti na Slovensku orientujú na obnovu formovania odborníkov v technológiách, energetike a zdravotníckych vedách.


 

Materiálny prínos pre školu: Interaktívna tabuľa SmartBoard, projektor HITACHI, Sada reproduktorov Genius, Notebook Lenovo

 

 


5.  Národný projekt: MODERNÉ VZDELÁVANIE - DIGITÁLNE VZDELÁVANIE PRE VŠEOBECNO-VZDELÁVACIE PREDMETY 2

ITMS: 26110130582 Poskytovateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

 

Cieľ projektu: Inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Transformácia výchovno-vzdelávacieho procesu na slovenských základných a stredných školách umožní učiteľom flexibilne používať digitalizovaný obsah učiva a viesť hodiny vysoko interaktívnou formou. Učitelia sa zároveň aktívne podieľajú na tvorbe digitálneho obsahu predmetov, čím zhodnocujú a uchovávajú svoje praktické skúsenosti a zručnosti. Poslaním základných a stredných škôl je tiež formovať plnohodnotné osobnosti, schopné samostatného myslenia, pripravené stať sa zodpovednými a aktívnymi členmi občianskej spoločnosti. Deti a mládež majú potenciál byť hnacím motorom jej rozvoja. Z hľadiska strategického významu krajiny má vzdelávanie napĺňať aj ekonomické priority, ktoré sa v súčasnosti na Slovensku orientujú na obnovu formovania odborníkov v technológiách, energetike a zdravotníckych vedách.


 

Materiálny prínos pre školu: Interaktívna tabuľa SmartBoard, projektor HITACHI, Sada reproduktorov Genius, Notebook Lenovo

 


6.  Národný projekt: ZVÝŠENIE KVALIFIKÁCIE UČITEĽOV TSV

ITMS: 26120130022 Poskytovateľ: Národné športové centrum

 

Cieľ projektu: Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby na základných a stredných školách. Programy budú orientované na zážitkový spôsob výučby telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy. Učitelia budú vedení k využívaniu nových postupov vo výučbe, k zavádzaniu nových športových a pohybových aktivít do procesu vzdelávania a k využívaniu inovatívnych pomôcok, čím sa telesná výchova zatraktívni pre deti a mládež a zároveň sa prehĺbi i rozšíri kvalifikácia učiteľov pre vyučovanie telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy. Súčasná generácia detí a mládeže nemá taký pozitívny vzťah k športu a pohybu, ako to bolo v minulosti. Ich záujmy sú rôzne a pre pohyb, ktorý je pre zdravie nevyhnutný ich treba oveľa viac motivovať. Tomu je potrebné prispôsobiť aj prístup pedagógov, aby so súčasnou generáciou detí a mládeže vedeli lepšie a efektívnejšie pracovať. Pedagógovia môžu nové odborné prístupy, formy, metódy výučby získavať prostredníctvom systému ďalšieho vzdelávania.


 

Materiálny prínos pre školu: 3x sada športových potrieb (Disk 4ks, Kužele, Švihadlo, Prekážka, Gumový odrážač, Fit lopta, Plavecký slíž, Slackline, Slideboard, Overball, Dyna – band, Hudobný podklad, Žinenka, Diagnostická pomôcka

 

 

Powered by Quick.Cart