Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

Prístup k informáciám

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Podľa § 5 ods. 1 zákona Národnej rady SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) oznamujeme tieto základné údaje o:

a) Súkromnej strednej odbornej škole podnikania, Bystrická cesta 174/5, Ružomberok
b) Súkromnom bilingválnom gymnáziu, Bystrická cesta 174/5, Ružomberok
(pre písm. a) a b), ďalej len „škola“)

škola je právnickou osobou, ktorej zriaďovateľom je Fyzická osoba v zmysle §19, ods. 2), písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, s kódovým označením 090000079,  štatutárnym zástupcom školy je riaditeľka Ing. Alena Hrivnáková.

Hodiny pre styk s verejnosťou sú určené takto:
pondelok až piatok: od 14.00 do 15.00

V tomto čase možno získať osobne základné údaje o činnosti a prevádzke školy, pokiaľ tieto nie sú chránené zákonom Národnej rady SR č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Rozsiahlejšie informácie, prípadne výpisy z dokumentov (vrátane učebných plánov a učebných osnov) budú poskytnuté do 30 dní od podania žiadosti, v odôvodnených prípadoch sa lehota predlžuje o ďalších 10 dní t.j. 20 dní od podania žiadosti.
Pri poskytnutí kópií dokumentov  školy určujeme cenu za poskytnutie služby podľa §1 vyhlášky Ministerstva financií SR a platného sadzobníka poplatkov.

Povinná osoba má podľa § 8 -10  zákona právo obmedziť prístup k informáciám, ak sa týkajú ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva a ďalších dôvodov uvedených v § 11 zákona. Rozhodnutie o obmedzení prístupu požadovanej informácie vydáva riaditeľ školy. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo daného uplynutia lehoty na rozhodnutie. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu rozhoduje nadriadený povinnej  osoby v lehote do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. 
            
Podľa § 5 ods. 1 písm. e/ zákona Národnej rady SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejňujeme prehľad o základných predpisoch, ktoré upravujú činnosť a prevádzku školy:
A. Zákony
B. Vyhlášky
C. Dokumenty a vnútorné predpisy školy (školského zariadenia)
Napríklad:
- Zriaďovacia listina
- Vnútorný poriadok (školský poriadok) s prílohami 
- Organizačný poriadok
- Pracovný poriadok
- Plán práce školy, plány PK a podobne
D. Pedagogická dokumentácia podľa vyhlášky MŠ SR č. 217/1999 Z. z.
 
Postup pri získavaní informácie podľa zákona o slobode informácií
V súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), má každý občan právo na prístup k informáciám. Škola  podľa § 5 ods. 1 a 5 a § 6 zákona o slobode informácií zverejňuje spôsob umožňujúcim hromadný prístup (internet), základné informácie o škole, o študijných odboroch, o aktivitách školy.

 
POSTUP UPLATŇOVANIA ZÁKONA

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie (§ 5 ods. 1 písm. b) zákona):

Informácie poskytuje žiadateľom ústne, písomne, elektronicky sekretariát riaditeľky školy. 

a) Miesto: Súkromná stredná odborná škola podnikania, 
Bystrická cesta 174/5, 03401 Ružomberok
Tel.: 044/4300900
Web: www.sukromna-skola.eu.sk
e-mail: szssdk@centrum.sk

b) Miesto: Súkromné bilingválne gymnázium, 
Bystrická cesta 174/5, 03401 Ružomberok
Tel.: 044/4300900
Web: www.bilingvalne-gymnazium.sk
e-mail: sgymdk@centrum.sk

 
Spôsob, akým možno získavať informácie
a) Ústne:
Ústnu žiadosť zapíše sekretárka riaditeľa školy na príslušný formulár, zaeviduje ju do centrálnej evidencie a dohodne so žiadateľom formu doručenia informácie, čo vyznačí vo formulári. Následne žiadosť predloží riaditeľovi školy, ktorý určí osobu zodpovednú za vybavenie. Zodpovednosť za včasnosť, správnosť a úplnosť informácie, alebo za jej odmietnutie nesie určený zamestnanec. Rozhodnutie o odmietnutí vydá riaditeľ školy.

b) Písomne:
Škola k písomnej žiadosti postupuje ako v bode a). 


Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku :
Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o odmietnutí požadovanej informácie možno podať podľa § 19 zákona písomné odvolanie (rozklad) v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. 


Informácia o postupe, ktorý musí škola dodržiavať pri vybavovaní žiadosti o informáciu
a) Škola zaeviduje žiadosť o informáciu na pri jej podaní. Postúpi žiadosť o informáciu na určenom formulári. Sleduje spôsob jej vybavovania, dodržiavanie termínov a zaeviduje výsledok podania žiadosti o informáciu určeným spôsobom. Informáciu oznámi alebo zašle žiadateľovi v zákonnej lehote. 
b) Žiadosť o sprístupnenie informácií škola vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadosti alebo od dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 14 ods. 2 a 3 zákona). Zo závažných dôvodov môže škola predĺžiť lehotu, najviac o desať dní.
c) Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, škola môže do piatich dní od podania žiadosti oznámiť žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie informácie. 
d) Škola má právo podľa § 8 - 10 zákona obmedziť prístup k informáciám, ak sa týkajú ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva a ďalších dôvodov uvedených v § 11 zákona. Rozhodnutie o obmedzení prístupu k požadovanej informácii vydá riaditeľ školy na základe návrhu osoby určenej na vybavenie žiadosti.


Žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií  v hotovosti do pokladnice školy, poštovou poukážkou.Powered by Quick.Cart