Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

Prijímacie konanie 2020 - rozhodnutie MSVVaS SR

Rozhodnutie o termínoch , organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.04.2020

Minister školstva , vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky podľa §15 ods.8 zákona a §161k č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určil termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

Všeobecné ustanovenia prijímacieho konania do prvého ročníka päťročných vzdelávacích programov  sa koná od 19. mája 2020 do 30.júna 2020.

 1. Uchádzač podal prihlášku na SBG  v Ružomberku do 28.02.2020 na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na strednú školu
  1. Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača môže  do 13. mája 2020 požiadať strednú školu(SBG) o presun podanej prihlášky na vzdelávanie na inú strednú školu
  2. Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača doručí strednej škole(SBG) na ktorú bol prijatý, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium podľa prílohy č.1 ,do 4. júna 2020 (poštou, EduPage a pod)
  3. Uchádzač alebo zákonný zástupca môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na SBG v prípade nenaplnenia miest na škole
 2. Riaditeľ strednej školy
  1. Po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7.mája 2020 zverejní upravené kritériá prijímacieho konania podľa profilácie školy a rozhodnutia MŠVVaŠ SR
  2. Odošle prihlášku inej strednej škole ak o to uchádzač požiada podľa bodu 1.1. do 15. mája 2020
  3. Do 29. mája rozhodne o prijatí na základe výsledkov prijímacieho konania
  4. Do 29. mája 2020 zverejní výsledky prijímacieho konania na web alebo výveske školy
  5. Do 29. mája doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí( e-mail, pošta , EduPage)
  6. Do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest
  7. Do 15. júna zverejní možnosť odvolania (ak nie je uchádzač prijatý na inú strednú školu)
  8. Do 15. júna 2020 zverejní  100% naplnenosť tried (web, výveska školy) a zároveň odošle údaje na VÚC, a OÚ Žilina
  9. Do 15. júna 2020 rozhodne po prerokovaní v pedagogickej rade o uskutočnení prijímacieho konania pre nenaplnený počet miest
  10. V prípade konania podľa bodu 2.9. sa prijímacie konanie uskutoční v čase od  15.06.2020 – 23.06.2020, rozhodnutie o prijatí riaditeľ školy zašle uchádzačovi do 25. júna 2020, rovnako oznámi prijatých na VÚC a OÚ Žilina
 3. Spoločné ustanovenia
  1. Zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania per rollam, pokiaľ to technické možnosti dovoľujú
  2. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak rozhodnutie ministra školstva neustanovuje inak
  3. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych vedomostí a zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3170/2020 zo dňa 15.04.2020
 4. Upravené kritéria prijímacieho konania na SBG Ružomberok
  1.  V zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj rozhodnutia ministra školstva zo dňa 29.04.2020  v čase mimoriadnej situácie SBG upravuje kritériá prijímacieho konania nasledovne:
  2. SBG zohľadní študijné výsledky z povinných predmetov (SJL, MAT)

-  profilového  predmetu (ANJ),

-  doplnkových predmetov (BIO,CHE,FYZ)

-  celkový priemer známok sa vypočíta tak, ako je uvedené v kritériách prijímacieho konania MŠVVaŠ

  1. Zohľadňuje účasť a umiestnenie na olympiádach  celoslovenských
   1. Umiestnenie na celoslovenskom kole (1.-3.miesto) v predmetových olympiádach a súťažiach (MAT,FYZ,CHE,BIO,DEJ,cudzie jazyky)       + 8 bodov
  2. Vlastné kritérium SBG , ktoré sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie školy,  online – testovanie  19.mája 2020
   1.  Test z predmetov matematika a slovenský jazyk  40 bodov
   2. Test z anglického jazyka  85 bodov
   3. Test na overenie všeobecného talentu    35 bodov
   4.  Konverzačná časť s lektorom    30 bodov
  3. Prijatý je ten uchádzač, ktorí získal v testovaní min 50% bodov.
  4. Uchádzači, ktorí sa  nezúčastnili prvého kola, prípadne nedoplnili podklady k prihláške na štúdium v prvom kole , môžu sa zúčastniť prijímacieho konania  v zmysle bodu 2.10.

Organizácia online skúšky  -  19.5.2020 utorok

 

 •    9:00      prihlásenie do aplikácie ZOOM na meeting: ID adresu dostal   uchádzač mailom 

       cez videohovor dostanete základné informácie o teste a organizácii ústnej časti skúšky

 •    9:10     začínate vypĺňať test na classmaker.com do 10:40 
 • 10:40-11:00 prestávka
 • 11:05-14:00 ZOOM INTERVIEW S LEKTOROM (bude prebiehať podľa rozpisu časov, ktorý sa dozviete v štvrtok 10:40 podľa účasti testovaných študentov. )

 

Pomôcky: kalkulačka, papier na výpočty, pero/ceruzka,

 

Vyhodnotenie prijímacích skúšok dostane každý zúčastnený mailom. Výsledky budú zverejnené    do 22.5.2020 na webovej stránke školy.

 

 1. Rozhodnutie o prijatí /neprijatí  odošle škola poštou.
 2. Spôsob a formu zápisu škola oznámi podľa situácie v súvislosti s usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a MŠVVaŠ.

 

Schválené pedagogickou radou dňa 4.05.2020

 

Powered by Quick.Cart