Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

Prijímacie konanie 2020

 

Zmena termínu prijímacieho konania

 

Prijímacie konanie do prvého ročníka bude prebiehať 19. mája 2020 podľa aktuálnych nariadení Ministerstva školstva, športu, vedy a výskumu.

 

Kritériá prijímacieho konania budú upravené a zverejnené do 7. Mája, podľa detailov zverejnených aj na https://www.minedu.sk/data/att/16200.pdf 

 

Jedným z kritérií prijatia je aj absolvovanie prijímacieho testu, ktorý sa kvôli aktuálnym podmienkam presúva z 30. Apríla na 19. Mája 2020 o čom vás budeme priebežne informovať na vašej e-mailovej adrese.

 

 

 

PRIJÍMACIE KONANIE 2020

Prijímanie do prvého ročníka bilingválneho štúdia v šk.roku 2019/2020

 

19. marca 2020               -    termín prijímacieho konania

20. marca 2020   -    zápis na štúdium po prijímacom konaní

 

Predpoklady pre uchádzača

Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa §16,ods.3,písm.a), teda prvý stupeň ZŠ a v školskom roku 2019/2020 úspešne ukončil ôsmy alebo deviaty ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie v tomto konaní je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

 

Podmienky školy pre prijatie uchádzača:

a)      Uchádzač spĺňa vyššie uvedené podmienky podania prihlášky na štúdium.

b)      Uchádzač sa zúčastní skúšky na overenie špeciálnych vedomostí a zručností, formou testu.

c)      Uchádzač, počas štúdia na ZŠ nemal zníženú známku zo správania na koncoročnom vysvedčení a počas štúdia na ZŠ neopakoval ročník.

d)      Výsledné poradie uchádzačov v zozname úspešnosti bude určené podľa súčtu bodov získaných za prospech a bodov získaných z testovania.

e)      Pričom podmienkou prijatia je celkový zisk najmenej 50% bodov, z testovania.

f)       Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa žiak uchádza. Toto ustanovenie môže byť účinné len v prípade, ak žiak nesplní podmienky prijatia určené prijímacím konaním.

g)      V prípade cudzinca sa bude postupovať za tých istých podmienok ako u občanov SR. Podľa platnej legislatívy  môžu na stredných školách v SR študovať cudzinci, ak preukážu potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka a ďalších predmetov určených riaditeľom školy. Riaditeľ školy môže vo výnimočných prípadoch povoliť dochádzku do školy najviac na jeden rok aj cudzincovi, ktorý nepreukázal potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka.

 

 

Predmety ŠVP ZŠ pre výpočet celkového priemeru[1]:


1.            Slovenský jazyk a literatúra

2.            Cudzí jazyk

3.            Druhý cudzí jazyk (ak je)

4.            Fyzika

5.            Chémia

6.            Biológia

7.            Dejepis

8.            Geografia

9.            Občianska náuka

10.          Matematika

11.          Informatika


 

 

A)     Body za prospech

                Priemer:                1,00    1,40         -              50 bodov

                                               1,41  -   1,75         -              30 bodov

                                               1,76  -  2,00          -              20 bodov

                                               Nad 2,00               -              0 bodov 

 

 

B)     Body za testovanie

Každý uchádzač sa zúčastní testovania na overenie špeciálnych vedomostí a schopností (talentová       skúška) .

 

Testovanie pozostáva z  testu všeobecných vedomostí, testu porozumenia slovenskej a anglickej terminológie, logického myslenia a testu anglickej gramatiky.

Celkový počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za testovanie je 165 b.  Maximálny dosiahnuteľný  počet bodov z prijímacej skúšky  je 215 b.

Uchádzač môže získať 0-50 bodov za prospech a 0-165 bodov za test overenia špeciálnych vedomostí a zručností.

                Túto skúšku môže vykonať na 0% až 100%, .

 Prijatí budú uchádzači, ktorí získali min 50 % úspešnosť z testovania.

 

 

Škola v školskom roku 2019/2020 plánuje otvoriť jednu triedu bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.

 

 

Termíny konania:

1.       Prijímacie konanie sa uskutoční dňa 19.3.2020 v sídle školy v Ružomberku so začiatkom o 8:30. Testovacia časť prijímacej skúšky začne o 9:00 a bude trvať do 11:30-12:00. Výsledky budú zverejnené na webstránke školy najneskôr do 17:00.

2.       Zápis na štúdium sa uskutoční 20.3.2020 od 9:00 v sídle školy v Ružomberku.

 

Neprítomnosť na prijímacej skúške:
Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi a preukáže uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 
Za závažné dôvody sa považuje ochorenie a hospitalizácia uchádzača, úmrtie v rodine, ochorenie alebo hospitalizácia zákonného zástupcu ak uchádzač dlhodobo žije iba s jedným, pobyt v zahraničí.
V prípade, že sa uchádzač uvedeným spôsobom neospravedlní, škola k nemu bude pristupovať, ako keby nemal záujem o štúdium.

 

ZÁPIS NA ŠTÚDIUM:
Zápis na štúdium sa uskutoční dňa 20.3.2020 od 9:00. Každý uchádzač, ktorý splní podmienky prijatia má právo zapísať sa na štúdium. V deň zápisu je potrebné uhradiť zápisný poplatok a zároveň budú úspešným uchádzačom vydané rozhodnutia o prijatí do vlastných rúk. Zaplatený zápisný poplatok sa nevracia.

 

Na zápis je potrebné si priniesť:

1. Občiansky preukaz, resp. rodný list*
2. Zápisný lístok (vydáva základná škola, v zmysle §68, ods.3) zákona č.245/2008Z.z.)
3. Zápisný poplatok pre školský rok 2019/2020 vo výške 300€
4. Modré pero
5. Osobný dotazník s fotografiou – vyplnený (zverejnený v časti dokumenty na stiahnutie  -  www.bilingvalne-gymnazium.sk)

*Dôležité upozornenie: Ak má uchádzač menej ako 15 rokov veku najneskôr v deň konania zápisu, musí sa dostaviť so zákonným zástupcom.

 

Neúčasť na zápise:
Uchádzač, ktorý sa nezúčastní na zápise, stráca poradie v zozname prijatých uchádzačov a jeho miesto bude posunuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý splnil podmienky prijatia na štúdium. V prípade, že po vykonaní zápisu všetkých úspešných uchádzačov zostane voľné miesto, môže byť zapísaný aj uchádzač, ktorý sa v riadnom termíne zápisu nezapísal. 
V prípade, že sa uchádzač nemôže dostaviť na zápis, môže splnomocniť tretiu osobu pre vykonanie zápisu, takéto splnomocnenie musí byť úradne overené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ružomberku 15.1.2020.

JUDr. Ing. Alena Hrivnáková

riaditeľka školy[1] Výpočet sa vykoná sčítaním hodnôt koncoročných známok uvedených predmetov v predchádzajúcom roku s hodnotami polročných známok súčasného školského roka, tento súčet sa následne vydelí počtom sčítaných hodnôt

Powered by Quick.Cart