Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

Maturitná skúška

Maturitná skúška je rozdelené do dvoch častí, pričom prvá časť (MS z vyučovacích jazykov) sa uskutočňuje po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia a druhá časť (MS z voliteľný predmetov) sa uskutočňuje po ukončení prvého polroka piateho ročníka.

1. časť: MS z vyučovacích jazykov (SJL, ANJ-B2, MAT)

TERMÍNY KONANIA MATURITNEJ SKÚŠKY
1. EČ a PFIČ MS 2016 - (písomná časť)
15. marec 2016 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra
16. marec 2016 (streda) - anglický jazyk B2
17. marec 2016 (štvrtok) - matematika 
2. ÚFIČ MS 2016 - Interná časť (ústna časť) 
30. máj 2016 (pondelok)
31. máj 2016 (utorok)
01. jún 2016 (streda)

ORGANIZÁCIA MATURITY 2016
Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z., vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z. a vyhlášky č. 208/2011 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška č. 319/2008 Z. z. 
Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM). 
Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva: 
• Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.  
• Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. 
• Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS) môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS, pričom  žiak akéhokoľvek typu gymnázia ich vykoná na úrovni B2. 
• Žiak môže požiadať o uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. 
• Ak žiak požiadal o uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, môže maturovať z toho istého alebo iného cudzieho jazyka iba formou dobrovoľnej maturitnej skúšky. Môže si zvoliť úroveň B1 alebo B2. 
• Pod dobrovoľnou MS sa rozumie vykonanie iba EČ MS alebo iba internej časti MS (PFIČ aj ÚFIČ) alebo obidvoch častí MS súčasne. 
• Zoznam vybraných inštitúcií oprávnených vydávať jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky č. 269/2009 Z. z. a vo vyhláške č. 208/2011 Z. z. Jazykový certifikát nesmie byť vydaný skôr ako dva roky pred termínom konania maturitnej skúšky. 
• Žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná maturitnú skúšku, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie náhrady maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka najneskôr do 1. marca 2013. 
• Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím nebude obsahovať úlohy na počúvanie s porozumením. 
• Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže vykonať len ÚFIČ MS zo skupiny predmetov cudzí jazyk. 
• Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet, ktoré sú zverejnené na stránke www.statpedu.sk v časti Cieľové požiadavky na maturitné skúšky - Platné od šk. r. 2011/2012. Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.  


Prehľad testov EČ MS, tém, a zadaní PFIČ MS 
• Slovenský jazyk a literatúra SJL
Trvanie EČ MS: 90 minút  
Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou 
Trvanie PFIČ MS:  150 minút 
Formát úloh:  1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu) Základné informácie 
• Anglický jazyk AJB2
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. 
Trvanie EČ MS: 120 minút   
Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou  
Trvanie PFIČ MS: 60 minút 
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou) 
Pre školy s vyučovacím jazykom slovenským budú všetky testy a súbory tém vypracované v slovenskom jazyku s výnimkou testov z cudzích jazykov. Tieto testy a zvukové nahrávky budú vytvorené: 
• pre úroveň B2 v príslušnom cudzom jazyku, okrem všeobecných pokynov, ktoré budú v slovenskom jazyku, 
• pre úroveň B1 v príslušnom cudzom jazyku, okrem všeobecných pokynov a pokynov k jednotlivým častiam testu, ktoré budú v slovenskom jazyku.
Informovanie škôl a žiakov o výsledkoch EČ MS 
Najneskôr desať dní pred začiatkom ústnej formy internej časti maturitnej skúšky budú do škôl doručené výsledky (výsledkové listiny) žiakov príslušnej školy  z EČ MS, aby o nich mohla škola v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. informovať svojich žiakov. 
Powered by Quick.Cart