Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

Formy štúdia

 
Denná - určená pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Štúdium sa ukončuje vykonaním maturitnej skúšky.

Popri zamestnaní - 4 ročné určené pre uchádzačov so základným vzdelaním

2 - ročné - určené pre uchádzačov, ktorí získali stredné odborné vzdelanie alebo stredné vzdelanie, študenti majú nárok na konzultácie aj na následné preskúšanie.

1 - ročné - pre uchádzačov s úplným stredným vzdelaním získaným v inom študijnom odbore

Štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov - určené pre absolventov základných škôl, stredných odborných učilíšť, pre študentov s neukončeným štúdiom na strednom odbornom učilišti, strednej odbornej škole alebo gymnáziu. Nechodí sa na vyučovanie, k dispozícii sú len konzultačné hodiny, žiak si sám určuje dĺžku štúdia. Štúdiom jednotlivých predmetov sa študent môže pripraviť na vykonanie maturitnej skúšky.

Kombinované štúdium - strieda sa štúdium popri zamestnaní s dennou formou štúdia

Individuálna forma štúdia - možnosť individuálneho samostatného študijného plánu /zdravotné dôvody, vrcholový šport, iné dôvody/
Powered by Quick.Cart