Pozri si bilingvalne-gymnazium.sk na Facebooku !

Aktuality

 BASIC CAMP 2019

 

TERMÍN:

5 dňové sústredenie od 2.9.2019 do 6.9.2019 v penzióne ZIVKA v Závažnej Porube (www.zivka.sk)

Odchod z Ružomberka je v pondelok 02.09.2019 o 7:52 (7:30 žel. stanica)

Príchod do Ružomberka je v piatok 06.09.2019 o 14:15 (žel. stanica)

 

Kontaktná osoba: Bc. Barbora Protušová - 0915 637 708.

 

!!! V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom basic campu, prosíme kontaktovať školu prostredníctvom mailovej adresy: sgymdk@centrum.sk do 1.9.2019 !!!

 

ÚHRADA: z dôvodu zálohovej platby je potrebné, aby rodičia uhradili poplatok za účasť najneskôr do 15.08.2019 na uvedený účet a súčasne poslali, resp. doručili záväznú prihlášku. Prijatím úhrady sa žiak prihlasuje na Basic Camp. V prípade prerušenia organizácie akcie, škola rodičom uhradený poplatok bezodkladne vráti.

 

 


 

Our school offers full education to non Slovak students, along with Slovak language courses to ensure full capability and comfortability.


 

Naša škola ponúka úplne vzdelanie študentom zo zahraničia, a taktiež kurzy slovenského jazyka pre zabezpečenie plnej spôsobilosti a pohody počas štúdia.
  Prijímacie konanie 2019:

 

Prihláška na štúdium je k dispozícií na stiahnutie v časti Informačný panel / Dokumenty na stiahnutie

SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM (SLOVENSKO-ANGLICKÉ ŠTÚDIUM)

Prvé kolo:

28. február 2019 - Posledný termín pre podanie prihlášky na SŠ (v talentovom termíne) prostredníctvom ZŠ 13. marec 2019 - Posledný termín pre doručenie individuálnej prihlášky na SŠ

18. marec 2019 - Termín konania prijímacej skúšky

19. marec 2019 - Zápis na štúdium po prvom kole PS

Druhé kolo:

29. apríl 2019 - Posledný termín pre doručenie prihlášky na SŠ

6. máj 2019 a 13. máj 2019 - Termín konania prijímacej skúšky

17. máj 2018 - Zápis na štúdium po druhom kole PS

 


 

Prijímacia skúška v prvom (riadnom) termíne sa uskutoční dňa 18.3.2019 (aj 6.5.2019) o 9:00 v priestoroch školy v Ružomberku, keďže ide o študijné zameranie, ktoré vyžaduje overenie špeciálnych schopností t.j. talentové skúšky. Na prijímacie skúšku je pozvaný každý uchádzač o štúdium na našej škole, vrátane uchádzačov ktorí spĺňajú priemer známok stanovený v podmienkach prijatia na štúdium na našej škole pred zmenou niektorých právnych predpisov, t.j. 1,75 a lepší, v predmetoch stanovených ŠVP pre ZŠ a teda je povinnosťou školy pozvať každého na vykonanie prijímacej skúšky v súvislosti s legislatívnymi zmenami platnými od 1.1.2013 v §65, ods.2) a 7) v zákone č.245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení novely č.324/2012Z.z.

Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť: žiaci, ktorí v školskom roku 2018/2019 navštevujú ôsmy alebo deviaty ročník základnej školy,

žiaci 8 – ročných gymnázií (žiaci štvrtého ročníka - kvarty a vyššieho ročníka)

 

Postup podania prihlášky na štúdium: Prijímacej skúške sa zúčastnia uchádzači o štúdium, ktorí spĺňajú vyššie uvedené predpoklady. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 23. februára 2019. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na Súkromné bilingválne gymnázium v Ružomberku do 28. februára 2019. Alebo, Uchádzač, ktorý nepodal prihlášku prostredníctvom základnej školy, podá prihlášku priamo na našu školu v termíne do 18.3.2019. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje pripojením svojich vysvedčení zo základnej školy alebo ich kópie.

Konanie o prijatí na štúdium: Prijatie na bilingválne štúdium vyžaduje overenie špeciálnych vedomostí a zručností, resp. nadania pre zvládnutie štúdia a teda v tejto filozofií bude zadaný aj test. Na jeho vypracovanie má uchádzač 60 minút. Test zo slovenského jazyka a anglického jazyka trvá 30 minút a obsahuje úlohy aj z literatúry a praktického použitia jazyka. Maximálny dosiahnuteľný počet bodov je 100. Uchádzač môže získať 50 bodov za prospech a 50 za test overenia špeciálnych vedomostí a zručností.

A) Body za prospech: Uchádzačom s priemerom medzi 1,00 až 1,50 budú body rozdelené pomerne (po prepočte 1 bod za každú stotinu priemeru).Priemer známok bude určený z profilových predmetov štátneho vzdelávacieho programu pre ZŠ (okrem výchovných predmetov, správania a predmetov ŠkVP ZŠ). V prípade deviataka sú to 7., 8. a prvý polrok 9.teho ročníka a v prípade uchádzača z ôsmeho ročníka ZŠ sú to koncoročné známky za 6., 7. ročník a prvý polrok ôsmeho ročníka ZŠ. B) Body za test: Úspešnosť testu môže byť od 0% do 100%, pričom body budú pridelené po prepočte 0,5 bodu za každé percento úspešnosti. Poradie uchádzačov bude zostavené na základe takto získaných bodov. Výsledok skúšky bude zverejnený na webstránke školy v deň konania skúšky do 15:00.

 

Neprítomnosť na prijímacej skúške: Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi a preukáže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Za závažné dôvody sa považuje ochorenie a hospitalizácia uchádzača, úmrtie v rodine, ochorenie alebo hospitalizácia zákonného zástupcu ak uchádzač dlhodobo žije iba s jedným, pobyt v zahraničí. V prípade, že sa uchádzač uvedeným spôsobom neospravedlní, škola k nemu bude pristupovať, ako keby nemal záujem o štúdium.

ZÁPIS NA ŠTÚDIUM: Zápis na štúdium sa uskutoční dňa 19.3.2019 od 9:00. Každý uchádzač, ktorý splní podmienky prijatia má právo zapísať sa na štúdium. V deň zápisu budú úspešným uchádzačom vydané rozhodnutia o prijatí do vlastných rúk. Zaplatený zápisný poplatok sa nevracia.

 

Na zápis je potrebné si priniesť:

1. Občiansky preukaz, resp. rodný list* 2. Zápisný lístok (vydáva základná škola, v zmysle §68, ods.3) zákona č.245/2008Z.z.) 3. Zápisný poplatok pre školský rok 2019/2020 vo výške 300€ 4. Modré pero 5. Osobný dotazník s fotografiou – vyplnený (zverejnený v časti dokuemnty na stiahnutie)

*Dôležité upozornenie: Ak má uchádzač menej ako 15 rokov veku najneskôr v deň konania zápisu, musí sa dostaviť so zákonným zástupcom.

Neúčasť na zápise: Uchádzač, ktorý sa nezúčastní na zápise, stráca poradie v zozname

prijatých uchádzačov a jeho miesto bude posunuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý splnil podmienky prijatia na štúdium. V prípade, že po vykonaní zápisu všetkých úspešných uchádzačov zostane voľné miesto, môže byť zapísaný aj uchádzač, ktorý sa v riadnom termíne zápisu nezapísal. V prípade, že sa uchádzač nemôže dostaviť na zápis, môže splnomocniť tretiu osobu pre vykonanie zápisu, takéto splnomocnenie musí byť úradne overen. 
23. 11. 2015

We invite all students interested in studying and their parents to a week of open door, which will take place from 23.11.2015 (Monday) to 27.11.2015 (Friday), always between 8:00 and 14:00. If you are a group and you are interested in a model lesson or a special consultation, you need to announce your arrival in advance. 044/4300900 or by mail to sgymdk@centrum.sk. For pupils, we have prepared demonstrations of tablet-based instruction, a demonstration of teaching with enrolled lecturers, a presentation of pupils' activities and life, and various other things.


Powered by Quick.Cart